DASK, evi az ve orta hasarlı depremzedeleri mağdur ediyor!


Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesindeki hasarlı konutlara yönelik yapılan DASK ödemeleri ile ilgili emsal bir karar çıkmıştı. Sigorta Tahkim Komisyonu Hakem Heyeti, DASK ödemelerinin yeni tarifeden artırılan limitler esas alınarak yapılması gerektiğine karar vermişti.

post

 Şehirde Bu Hafta    02.10.2023 10:05:50  


Bu karara rağmen DASK, konutları az veya orta hasarlı olan depremzedeleri mağdur etmeye devam ediyor.  Süreci yakından takip eden Av. Yusuf İnan Altun, “DASK poliçe şartlarına göre; sigorta poliçesindeki deprem rizikosunun amacının deprem nedeniyle meydana gelen hasarın giderilmesi olduğunu, binada deprem nedeni ile meydana gelen gerçek zararın belirlenerek ödenmesi gerekmektedir” dedi. Dask’la ilgili merak edilen herşeyi Av. Altun’la konuştuk. 

DASK Ödemeleri Neleri Kapsamaktadır

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

             Temeller

             Ana duvarlar

             Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

             Bahçe duvarları

             İstinat duvarları

             Tavan ve tabanlar

             Merdivenler

             Asansörler

             Sahanlıklar

             Koridorlar

             Çatılar

             Bacalar

             Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri kapsamaktadır.

DASK KAPSAMINDAKİ BİNALAR

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

             Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

             634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

             Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

             Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

             Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

             Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,

             Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.

DASK HASAR TAZMİNATI ÖDEMESİ NE KADAR SÜREDE YAPILIR

Hasar başvurusu yapıldıktan ve gerekli evraklar tamamlandıktan sonra en geç 30 gün içerisinde yapılır.

DASK Tazminat Ödeme Süreci

Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır.

Ne var ki DASK DEPREMİN ÜZERİNDEN 8 AY GEÇMESİNE RAĞMEN DEPREMZEDELERİ EKSİK ÖDEDİĞİ TAZMİNATLARLA MAĞDUR ETMEYE DEVAM ETMEKTEDİR. ŞÖYLE Kİ ; DASK’IN ORTA HASARLI BİNALAR İÇİN % 50 ÖDEMESİ EKSİK ÖDEME OLUP POLİÇENİN TAMAMINI ÖDEMESİ GEREKMEKTEDİR.

6 Şubat 2023 tarihli depremlerde en çok etkilenen illerden olan Adıyaman ‘da orta hasarlı bina sayısı 18.715 olduğu Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. Orta hasarlı binalara yönelik DASK kurumunun poliçe limiti olarak belirlenen tutarın %50’ sini ödenmesi depremden etkilenen depremzedelerde ikinci bir şok etkisi yaratmıştır. DASK’ın poliçe limitinin %50 sini ödemesi HUKUKA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTEDİR. Şöyle ki ; Dask poliçe şartlarına göre; sigorta poliçesindeki deprem rizikosunun amacının deprem nedeniyle meydana gelen hasarın giderilmesi olduğu, binada deprem nedeni ile meydana gelen gerçek zararın belirlenerek ödenmesi gerektiğidir.

Şöyle ki; Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları'nın B.3-1. maddesinde "sigorta tazminatının hesabında, tam veya kısmi hasar olmasına bakılmaksızın, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, benzer yapı özellikleri göz önünde bulundurularak, binanın piyasa rayiçlerine göre hesaplanan yeniden yapım maliyeti esas alınır" düzenlemesi yapılarak, DASK'ın tazminle yükümlü olduğu gerçek zarar miktarının hesap usulü belirlenmiştir.

ZDS B.3-1 de belirtildiği üzere depremin meydana geldiği 2023 yılı serbest piyasa rayiç birim fiyatlarına göre hasar bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası tazminatının hesaplanmasında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın yeniden inşasının mevcut piyasa koşullarındaki güncel maliyeti esas alınır şeklindedir.

11 Şubat 2023’te Resmî Gazete’de yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri ”ne göre “Apartman tipi konutların (Yapı yüksekliği 30,5 metreden az olan yapılar)” metrekare birim maliyeti 6 bin 825 TL olduğu belirlenmiştir.  NE VAR Kİ DASK ‘IN ÖDEMİŞ OLDUĞU MALİYET ÖDEMELERİ BİRİM MALİYETİN DE KAT VE KAT ALTINDADIR. KALDI Kİ DEPREM BÖLGELERİNDE YAPI MALİYETLERİ BİRİM MALİYETLERİNDE ÜSTÜNDE OLDUĞU TARTIŞILMAZ BİR GERÇEKTİR. DURUM BÖYLE İKEN DASK ‘IN ÖZELLİKLE ORTA HASARLI BİNALAR İÇİN ÖDEMİŞ OLDUĞU TUTAR EKSİK OLUP POLİÇE BEDELİNİN TAMAMINI ÖDEMELİDİR.

ORTA HASARLI YAPININ GÜÇLENDİRME BEDELİ, KONUTUN İÇ TADİLAT BEDELİNİ VE YAPININ ORTAK ALANLARINA İLİŞKİN TADİLAT BEDELİNİ DASK ‘IN ÖDEMESİ GEREKİRKEN, DASK’IN POLİÇE LİMİTİNİN %50 SİNİ ÖDENMESİ HUKUKA VE YARGITAY KARARLARINA AYKIRIDIR. DASK ORTA HASARLI YAPILARA YÖNELİK YAPININ GÜÇLENDİRME BEDELİNİ, KONUTUN İÇ TADİLAT BEDELİNİ VE YAPININ ORTAK ALANLARINA İLİŞKİN TADİLAT BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDADIR.

DASK’IN AZ HASARLI BİNALAR İÇİN POLİÇENİN %15- %20 ÖDEMESİ EKSİK ÖDEME OLUP TAŞINMAZ İÇİN YAPILAN TADİLAT BEDELİNİN TAMAMINI ÖDEMESİ GEREKMEKTEDİR

6 Şubat depremi sonrası Adıyaman’da 72729 adet konutun az hasarlı olduğu Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. Depremzedelerin eksper atama taleplerinin DASK Tarafından işleme alınmaması neticesinde DASK’ın dayatmış olduğu poliçenin % 15 lik bedeli depremzedeler kabul etmek zorunda kalmıştır.

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Tebliği 1. Madde uyarınca, ortak alanlar olan bahçe duvarları, asansör, merdiven çatılar ve bacalar vd.” dâhil ortak kullanım alanları da DASK kapsamında kalmaktadır.

DASK’ın az hasarlı binalar için ödemiş olduğu eksik bedel için ev sahipleri DASK ‘a başvuru yapıp bakiye tazminatlarını alabilirler.

Ortak alanların apartman yönetimi tarafından yaptırılması ve kat maliklerine paylaştırılması halinde bu durumun apartman yönetim kurulu defterine ve kayıtlara geçirilmesi ve somut hale getirilmesi ilerde açacağımız davada elimizi güçlendirir.

Diğer taraftan ev sahibinin hasarlı yerlere ilişkin resim çekmesi, video çekmesi gerekmektedir “ifadelerini kullandı. ŞEHİRDE BU HAFTA

 

 

#deprem,dask,av yusuf inan altun,adıyaman