Modern ortamda Kültürel kimlik-1


 Zehra ÇOLAK Doktora Öğr.    23-04-2018  


Kültür,bireyin toplum nezdinde ortaya koyduğu kitlesel harekete yaptığı katkılar neticesinde şekillenen dinamik bir yapıya sahip, yeryüzünün en güçlü tanımıdır.

İnsanın maddi ve manevi tüm varlığını,günümüz ölçütlerine adapte eden,yaşamın çetinliği içinde varlığını idame ettiren en önemli,kilit faktördür.Bir anlamda,insanın,evren ile arasında kurduğu bağlantıda saklı olan sorulara karşı hazır edilmiş cevap mekanizmasıdır.Bu da,kültüre özel bir kimlik olarak ele almamızı gerektirmektedir.Zira insanın diğerlerinden farklılaşırken,kendi çevresel faktörlerine yaratma ve aynı zamanda bir birliktelik ortamını oluşturma eylemini gerçekleştirebilen tek canlı olabilmesi  bunun en önemli sebebidir.İnsan,evreni sorgularken,kendi kimliği üzerinden hareket etmektedir.

Bireyin ve etrafından oluşan toplulukların beraber yaşadıkları kendilerine has yaşam tarzlarını meydana getirdikleri ortamların,kendine ait bir kimliği bulunmaktadır.Ortak,yaygın,üst,alt gibi çeşitli fraksiyonlarda vücut bulan bu tanımlamalar,modern yaşamın gerekliliklerinden çok daha farklı bir yapıya işaret etmektedir. O yapı,kimliği,toplumun geliştirdiği kültüre geçmişin yeniden revize edildiği farklı bir küresel zemindir. Yaşantılar veya doğa olayları neticesinde evrim geçiren bu zemin,kimliği de beraberinde değiştirmekte,geliştirmekte ve farklı anlamlarla yeniden yorumlamaktadır.Ortaya çıkan bu farklılaşma,aidiyet duygusunu ve kültürel anlamdaki bağlılıkları da sorgulamaya açan bir sürecin habercisidir.Birey,kendi aile yapısında kurduğu varlığını,içinde bulunduğu topluluk ölçüsünde devam ettirirken,iş bu aidiyet duygusunu da beraberinde yaşatmaya çalışmaktadır.Ancak,zamanın durağan olmaması sebebiyle,kimlik,aklın gösterdiği yönde aidiyet üstünde de bir etki yaratmakta;Bireyde farklılaşmalardan etkilenerek,aidiyetini sorgulamaya başlamaktadır.Bağlılık,manevi hassasiyetler ölçüsünde şekillenirken;maddi gereklilikler veya yaptırımlar karşısında mücadele veren birey,aidiyetini muhafaza etmeye çalışmakta,bu uğurda kendi sesini duyurabilmek adına bütün modern ortam mecrasını kullanmayı denemektedir.Aidiyet,fiziksel anlamda şekilde değiştirse de,bu noktada varlığını sürdürmeye devam etmektedir.. Devam edecek