Modern ortamda Kültürel kimlik-2


 Zehra ÇOLAK Doktora Öğr.    07-10-2018  


Kültürel Farkındalık:Aidiyet ve Kimlik

Bireyler bağlı oldukları toplulukların ve topluluğun oluşturduğu coğrafi etmenlerin kendi benliklerine yaptıkları katkıları zamanda içselleştirme eğilimi gösterirler.Bu içselleştirme sosyo-politik açıdan dünya görüşlerine ve yaşam tarzlarını şekillenmesine büyük oranda etki etmektedir .

Kimi ,küresel anlamda bir insan varlığını ön plana alırken kimisi de bağlı olduğu varlığı  koruma ve küresel anlamda yaratılan teklik duygusundan arınma yoluna gidebilmektedir.Bu durum bize coğrafi şartlar ile birlikte politik anlamda bir direnç noktası gösterildiğini ifade etmektedir.

Diğer bir ifadeyle bireyler kendi anlayışlarını toplumsal bir koruma mekanizma ile hareket ettirebilmekte veya tam aksine korumalarını yekpare bir vücut teşkil edildiğinde anlamda kazandığını sana bilmektedirler .Ne olursa olsun kültürel kimlik fiziki noktada varlığını özellikle gelişen iletişim teknolojileri açısından değişikliğe uğratarak devam ettirmektedir.

Her ne kadar küreselleşme etrafında gelişen sosyolojik içsel veya politik dengeleri bir etki alanı yaratıyor olması bunun önünde engel teşkil ediyor gibi görünse de toplumlar kendi reflekslerini ortaya koyarak belli bir noktadan sonra kendi iç varlıklarını maddi ve manevi ölçüde refahı koruyabilmek adına öne çıkarmaktadır.Söz gelimi ifadeler bu noktada yerini boşluğa bırakmaktadır. zira hiçbir kültür kendisini koruyan, yayma eğilimi gösteren bireyler olmadan ayakta kalamaz; varlığını sürdüremez. iş bu meselede asli unsur refah toplumuna  gidilen süreçte, aidiyetin,teşhisin ve yaygınlık gösterildiği alanlardaki mevcudiyetin nelere bağlı olarak değiştiğinin  tespit ölmesi gerekliliğine dayanmaktadır.

Devam edecek